Projektai

            

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba)

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų Mobiliosios komandos darbą visose savivaldybėse.

Projekto tikslinės grupės: globos centrų darbuotojai, mobiliųjų komandų darbuotojai. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, parengti vaikams, globėjams, (rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų paslaugų metodinį pagrindą – metodinę programą, darbo įrankį, kuriuo vadovaujantis globos centro darbuotojai galėtų teikti kokybiškas ir užsienio gerąja patirtimi pagrįstas, šalies gyventojams pritaikytas socialines paslaugas, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatomi ne tik suplanuoti mokymai, tačiau ir mokymai, atsižvelgiant į veiklos stebėsenos ir kokybės kontrolės rezultatus, supervizijos. Projekto metu bus įgyvendinamas tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų veiklos kokybės stebėsena ir vertinimas. Projekte numatomas Mobiliųjų komandų darbuotojų įdarbinimas bei darbui reikalingų priemonių suteikimas, Mobiliųjų komandų narių kompetencijos tobulinimas – mokymai ir supervizijos bei Mobiliosios komandos veiklos kokybės stebėsena ir vertinimas.

Daugiau informacijos: http://www.pertvarka.lt/  https://globoscentrai.lt/

SKIRTAS FINANSAVIMAS PROJEKTO „ANYKŠČIŲ RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMUI

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-268 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai vaikams“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų paslaugų vaikams ir jų šeimos nariams prieinamumo didinimas“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-K-429-01-0021 (toliau – Projektas), įgyvendinimui yra skirtas iki 2 044 395,53 Eur finansavimas.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti yra skirtas projektas – socialinių paslaugų vaikams, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis, vaikams, kurie dėl savo sveikatos būklės ar raidos sutrikimų turi specialiųjų poreikių (toliau – vaikai su negalia), ir jų šeimos nariams prieinamumo trūkumas bei nepakankama esama paslaugų kokybė Anykščių rajono bei aplinkinėse savivaldybėse.

Remiantis Anykščių rajono švietimo pagalbos tarnybos duomenimis, šiuo metu Anykščių rajone yra 465 vaikai su specialiaisiais poreikiais, iš kurių 272 vaikams nustatytas psichikos sutrikimas, o 73 vaikams neįgalumas nustatytas dėl psichikos sutrikimų. Tai formuoja atitinkamą kompleksinių individualizuotų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams poreikį, kurio patenkinimui tinkamų paslaugų, įskaitant būtiną paslaugoms teikti infrastruktūrą, Anykščių rajone labai stokojama. Tuo tarpu kompleksiškai teikiamos paslaugos yra viena pagrindinių priemonių siekiant mažinti vaikų su psichikos negalia ir jų šeimų atskirtį, gerinti gyvenimo kokybę bei skatinti integraciją į visuomenę. Atsižvelgiant į tai, numatomos investicijos į Kompleksinės pagalbos vaikams centro, kuriame būtų teikiamos kompleksinės ir individualizuotos paslaugos vaikams su negalia ir jų šeimos nariams, įkūrimą. Kompleksinės pagalbos vaikams centrą numatyta įkurti Aulelių k., Svėdasų sen, Anykščių r. Centre bus numatytos 56 vietos vaikams su psichikos negalia, taip pat 22 vietos vaikų su negalia šeimos nariams, kurie gaus jiems skirtas paslaugas.

Įgyvendinus projektą bus padidintas socialinių paslaugų neįgaliems vaikams ir jų šeimos nariams prieinamumas ir pagerinta šių paslaugų kokybė Anykščių, Kupiškio, Rokiškio ir Utenos rajonų savivaldybėse. Pagalbos teikimas vaikus su negalia auginančioms šeimoms yra būtina sąlyga šiems vaikams bei jų šeimos nariams bent iš dalies gyventi įprastinį gyvenimą, neatsiribojant nuo supančios bendruomenės, kitų su aplinka susijusių veiksnių.

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras 2021 m. balandžio 23 d. pasirašys sutartį dėl šio projekto įgyvendinimo.

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro informacija